Chuyển giao CN máy đo tuổi vàng EDX900 cho cửa hàng VB Duy Hiến - Tx Bắc Cạn